Ordlista

Viktiga ord och begrepp

 Den digitala världen är för många helt ny och de som varit med "i svängen" ett tag använder och utvecklar ett eget genrespecifikt språk som det ibland kan vara svårt att hänga med i. under lång tid har jag samlat ord och tagit reda på beskrivningar, jag har lyssnat på vad kollegor och föräldrar och inte minst eleverna har frågat om. Hoppas att denna enkla sammanställning kan vara andra till hjälp också. Än så länge får ni nöja er fram till bokstaven N - listan är i alfabetisk ordning och kan komma att byggs ut även mitt i.
Litteraturhänvisning:
Åke Grönlund. 2014. Att förändra skolan med teknik: Bortom "en dator per elev".  Örebro universitet, TMG Sthlm.


  Acrobat reader Ett gratisprogram från Adobe som används för att läsa dokument i pdf-format.

  ADSL Assymmetric Digital Subscriber Line, internetanslutning via det traditionella telefonnätet som är snabbare än vanliga modem och tillåter samtidigt telefoni.

Adress
Se webbadress

Affirmation

Aktivt medborgarskap
Filosofin att samhällsmedborgare bör arbeta aktivt för att förbättra samhället genom att bidra ekonomiskt, arbeta för det gemensamma och erbjuda frivilligt arbete och andra liknande insatser för att förbättra levnadsförhållanden för alla medborgare.

Allmänintresse 
Föreställningen om generell välfärd eller nytta till förmån för allmänheten i motsats till särintresset hos en person eller grupp. Det finns ingen överenskommelse om exakt vad allmänintresset består av, men innebörden är att några intressen är allmängiltiga och angår alla oavsett rang eller ställning och är värda att aktivt försvaras.

Alternativa verktyg
Detta är samlingsbegreppet för det som förr gick under namnet kompensatoriska läromedel. Det nya namnet talar om att det är verktyg som vänder sig till alla. Det är verktyg som lyfter fram individernas förmågor på ett genomtänkt sätt.

Användargenerat innehåll
Också känt som konsumentgenererat innehåll och användarskapat innehåll.Användargenererat innehåll syftar på olika typer av tillgängligt medieinnehåll som användare av digitala medier själva kan producera. De som konsumerar innehållet producerar därmed också innehåll.

App
Förkortning för application software, det vill säga ett datorprogram som kan laddas ner till en mobiltelefon, läsplatta eller dator och där kan utföra någon tjänst åt användaren ofta genom åtkomst till någon resurs på internet.

Arketyp
En prototyp eller idealgestaltning av en person eller föremål som anses representera efterföljande versioner av samma person eller föremål.

Asynkron kommunikation
Nätbaserad kommunikation med fördröjning - de som kommunicerar sitter inte vid datorerna och skriver till varandra samtidigt - tex e-post eller diskussionsforum.

Audacity
Ett gratisprogram för inspelning och redigering av ljud.

Auditivt lärande
Att lära genom att lyssna – står ibland tillsammans med visuellt och kinestetiskt lärande (se nedan) som en av tre olika typer av lärande.

Avatar
En animerad figur som representerar en person som är inne i en virtuell värld.

Berättelser
En historia eller intrig som berättas genom en följd av händelser.
När det gäller medietext handlar det om en sammanhängande sekvens av händelser i tid och rum.

Bibliotekskunnighet
Kompetens i användningen av ett bibliotek.

 Bilaga (i e-post)
En fil som skickas med i ett e-postmeddelande.

 Bilddagboken
En svensk nätgemenskap där man berättar om sitt dagliga liv i bildform (huvudsakligen använd av ungdomar).

Bildmanus
En bildframställning av en filmsekvens ofta i form av en serie tecknade bilder i seriestil – en del av regissörens förberedelser inför en filmtagning.

Blackboard
En lärplattform (ett specifikt varumärke).

Blockering
Syftar på en teknisk funktion som hindrar tillgång till ett digitalt innehåll genom att spärra tillgången till adressen för viss information – Uniform Resource Locator eller URL (se World Wide Web nedan).

Blogg
1)En förkortning av weblog, en sorts dagbok på internet som kan vara privat eller professionell - används ofta för att presentera tankar och åsikter.
2) En webbplats som vanligtvis en individ upprätthåller där han eller hon beskriver händelser, lägger ut kommentarer, bilder eller videor. Andra användare kan kommentera blogginlägg, men endast ägaren kan redigera själva bloggen. Bloggar omnämns ofta som nätuppkopplade dagböcker.

Bokmärken
En egenhändigt komponerad lista med adresser till internetsidor som man lagrar i sin dator så att man inte behöver skriva in adresserna varje gång man vill gå in på sidorna (chrome).

Brandvägg
En kontrollmekanism som är avsedd att skydda datorerna i ett nätverk, tex på en arbetsplats eller i en skola, från obehöriga intrång, samt skräppost och virus.

Bredband
Snabb internetanslutning, tex via datornätverk, radiolänk, traditionellt telefonnät, elnät eller kabel-tv-nät.

Browser
Se webbläsare

Cache-minne
Mellanlagrar material, tex från webbsidor, i datorns internminne eller på datorns hårddisk för att visningen ska gå snabbare nästa gång användaren efterfrågar den.

CALL
Computer-Assisted Language Learning, datorstödd språkinlärning, ursprungligen (och fortfarande ofta) förknippad med olika typer av program för träning av grammatik, ordkunskap etc.

Chatta
Att kommunicera via en talspråksliknande skrift med en person som sitter vid sin dator samtidigt, antingen på en chattsida på internet eller privat via ett chattprogram.

Chattprogram
Ett program som båda parter måste ha för att kunna chatta privat med varandra via direktmeddelanden.

Chattsida 
En webbsida där man kan chatta direkt på internet med andra personer som är inne på sidan samtidigt.

Cleverboard
En typ av interaktiv skrivtavla (ett specifikt varumärke).

CM
Change Management - ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos individer, team, organisationer och samhällen. Ofta men inte nödvändigtvis relaterat till it-driven förändring. Svensk översättning saknas.

Community
Se nätgemenskap.

Cookie
En datafil som sparas i datorn när man besöker en specifik webbplats. Innehåller oftast ett unikt nummer som knyter ihop användaren med användardata som webbplatsens servrar lagrar. Behövs ofta för att få tillgång till vissa av webbplatsens funktioner.

Så använder Google cookies
En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.
De använder cookies för flera ändamål. De använder dem till exempel för att spara våra SafeSearch-inställningar, för att kunna visa mer relevanta annonser, för att räkna hur många besökare en viss sida har och för att hjälpa oss att logga in på våra tjänster. De använder även cookies för att skydda dina data.
Du kan visa en lista över de typer av cookies som Google använder och läsa om hur Google och deras partner använder cookies i annonsering. I sin sekretesspolicy förklarar de bland annat hur de skyddar vår integritet när vi använder cookies.

Cyberspace
Ett uttryck som refererar till internet och kanske framför allt den nätbaserade kommunikation som förekommer där (ursprungligen myntat i romanen Neuromancer av William Gibson).

Co-coaching
Är en form av kollegial handledning på lika villkor. I all sin enkelhet betyder det att du lyssnar och ställer frågor till en kollega om hennes eller hans vardag och utmaningar. Sedan byter ni roller och din kollega lyssnar och ställer frågor till dig. Peer counselling/peer listening.

Delaktighet
Delaktighet är demokratins kärna vars huvudsakliga syfte ju är att varje individ ska kunna finna sin plats i samhället och bidra till dess utveckling. Det är en viktig del i tillämpningen av demokratin och av avgörande betydelse för beslutsfattande. Anses vara en förutsättning för grundläggande mänskliga rättigheter.

Demokrati
Ett system där folket har den slutgiltiga makten som de utövar direkt eller indirekt genom sina valda ombud utsedda i ett fritt valsystem. Det innebär också möjligheten att utöva inflytande över beslut som påverkar individen, samt skydd av grundläggande fri- och rättigheter.

Den globala byn
Först benämnd av Marshall McLuhan i sin bok The Gutenberg Galaxy. Termen innebär att jorden har krympt till en by genom elektronisk teknologi och den ögonblickliga förmedlingen av information från alla håll i alla riktningar samtidigt. Den har kommit att förknippas med internet och World Wide Web.

Designs for learningDigital fotoberättelse
En presentation som kan skapas med program som Photostory och som kombinerar digitala bilder, text, inspelat ljud och musik.

Digital kompetens
Förmåga att kunna använda internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Gäller alltså inte bara elever utan också lärare, rektorer och annan personal involverad i skolan. Termen används här som synonym till digital literacy, den är alltså inte enbart kopplad till själva teknikanvändningen utan mer till förståelse och förmåga.

Digitalt kunnande
Förmågan att använda digital teknologi, kommunikationsverktyg eller nätverk för att finna, värdera, använda och skapa information. Begreppet syftar också på förmågan att förstå och använda information i många olika format från ett brett urval av källor när den förmedlas via datorer, liksom på en persons förmåga att arbeta effektivt i en digital miljö. Digitalt kunnande omfattar även förmågan att tolka medier, återge data och bilder genom digital behandling och värdera och tillämpa ny kunskap som erhållits från digitala miljöer.

Digital literacy
(översätts ibland med digital literacitet) innebär tre nivåer av it-användning, en teknisk, en relaterad till information och en handlingsorienterad:
 Förmåga att använda digital teknik, kommunikationsverktyg och nätverk, för att lokalisera, bedöma, använda och skapa information.
Förmåga att förstå och använda information i olika format från ett stort antal källor som tillgängliggörs digitalt via datorer och nätverk.
Förmåga att utföra uppgifter effektivt i en digital miljö; förmåga att läsa och tolka media, att reproducera text, data och bilder genom digital manipulation, och att bedöma och använda ny kunskap som hämtats från digitala miljöer.

Digital läsning
Till skillnad från traditionell läsning, som i regel sker på papper och linjärt, innebär digital läsning förutom att man läser på en bildskärm att läsaren hoppar mellan olika texter som hen väljer själv genom att följa länkar, att texterna själva är “dynamiska” och kan innehålla en kombination av olika medieformer (text, ljud, bild)

Digital portfolio
En mapp i datorn eller en plats på internet där elever samlar visst utvalt egenproducerat material, texter, ljudfiler, presentationer och liknande, och reflekterar över sitt eget lärande och sin egen språkutveckling.

Direktmeddelande
Ett sätt att chatta privat med andra personer som har samma chattprogram.

Diskurs
Behandlingen av ett ämne eller en frågeställning (i tal eller skrift) genom utförlig diskussion.

Diskussionsforum
Ett forum på internet tex inom ett visst ämnesområde, i anslutning till en nyhetskanal eller liknande, där man kan diskutera med andrqa människor genom att starta egna diskussioner eller svara på andras inlägg.

Domän
En webbadress som hör till ett företag, en myndighet, en organisation, en privatperson eller liknande och som kan innehålla en eller flera webbplatser.

Download(ing)
Se nerladdning.

e-brevvän
En brevvän som man kommunicerar med via e-post.

e-card
Se vykort.

e-learning
Se e-lärande.

Elektronisk portfolio
Se digital portfolio.

Elevcentrerat arbetssätt
Ett förhållningssätt till utbildning som placerar eleven i centrum för inlärningsprocessen. Allt lärande och kursprogrammen man utgår ifrån bygger på individens behov och strävanden med fokus på erfarenheterna som individen tillför inlärningssituationen. Detta förhållningssätt omfattar också föreställningen om delaktighet och uppskattar elevens bidrag till lärandets gemenskap.

e-lärande
Nätbaserade kurser, ofta helt utan fysiska träffas, som ges av företag, universitet m.m.

Emoticon
En symbol som används i internetspråk för att uttrycka känslor och liknande och kompensera för att mediet inte kan förmedla ansiktsuttryck och gester.

Empowerment
Att ge människor känslan av att de kan påverka sin livssituation. Om jag har detta som överordnad ambition i min roll som pedagog, kommer jag att få erfara hur deltagarnas motivation och engagemang ökar.

1:1, en-till-en
Avser att varje elev har tillgång till egen dator  i skolan.

e-pal
Se e-brevvän.

e-portfolio
Se digital portfolio.

Excel
 Ett kalkylprogram från Microsoft /ingår i Microsoft office).

Explorer
Se internet explorer.

e-vykort
Ett elektroniskt vykort som man fyller i och skickar från en webbplats på internet.

Etiska riktlinjer för uppförande och mångfald
En uppsättning etiska riktlinjer för journalister som beskriver det beteende som krävs för att motsvara högt ställda professionella normer. Sådana riktlinjer har t.ex. fastställts av internationella journalistförbundet (IJF). Skillnader förekommer mellan olika riktlinjer, men de flesta har följande principer gemensamt: att hålla sig till sanningen, att ge korrekta uppgifter, att stå för objektivitet, oberoende och rättvisa och att ha ansvarsskyldighet inför allmänheten, i den mån principerna är tillämpliga på införskaffande av information med nyhetsvärde som sedan sprids till allmänheten.

Facebook
En nätgemenskap (utan någon speciell ämnesinriktning).

FAQ
Frequently Asked Questions, vanligt förekommande frågor på en viss webbplats med svar - används för att man ska slippa besvara samma fråga gång på gång via tex e-post.

Favoriter
Internet Explorers benämning på bokmärken

Fil
Ett textdokument, en bild, en film eller liknande i digital form (som går att skicka via tex e-post).

Film
En form av underhållning som berättar en historia genom en följd av bilder och ljud vilka ger illusionen av kontinuerlig rörelse.

Filosofi
Hur man beskriver sin idé om livets mening och hur de vill leva och vara.

Filändelse
Ett tillägg i namnet på en fil som anger vilket filformat den har (tex ett textdokument eller en viss typ av bild).

Firefox
se Mozilla Firefox

Firewall
Se brandvägg.

First class
En lärplattform (ett specifikt varumärke).

Flaming
Provocerande inlägg i tex ett diskussionsforum eller på en chattsida med syfte att få igång en het diskussion eller “ett verbalt krig”.

Flash player
Ett gratisprogram från Adobe som gör att man lättare kan ta del av tex grafiken och animationer på internet (spelar upp swf-filmer, som bland annat kan skapas med programmen Flash, Flex och Haxe).

Flipped classroom
En undervisningsmodell som innebär att eleverna förbereder lektioner genom att titta på en presentation i förväg och att lektionstiden används till undersökande lärande - diskussioner eller egna undersökningar - baserat på presentationen.

Flow
De aktiviteter som engagerar till 100%, där människan tappar greppet om tiden.

Fotoberättelse
Se digital fotoberättelse.

Fronter
En lärplattform (ett specifikt varumärke).

Färdigheter
Särskilda praktiska kunskaper.

Förmedlingspedagogik

Genre
Särskilda typer av medieinnehåll (t.ex. underhållning, information, nyheter, reklam, drama, m.fl.). Var och en har sitt eget allmänna syfte och sin egen utformning.

gif
Ett filformat för digitala bilder, främst teckningar och symboler, lämpar sig inte för fotografier på grund av begränsat antal färger.

Gmail
En gratis e-posttjänst från Google

Grafiskt gränssnitt


Grindvakt
En sammanfattande benämning på dem som har rollen att filtrera idéer och information för publicering eller utsändning – den interna beslutsprocessen kring vilken information från medier som ska vidarebefordras eller undan- hållas allmänheten. Grindvaktsfunktionen finns på alla nivåer i mediehierarkin – från en reporters beslut om vilka källor han eller hon ska inkludera i ett reportage till redaktörens avgörande om vilka inslag som ska tryckas.

Gränssnitt

Google
En sökmotor som används för att hitta olika webbsidor på internet.

Hardware.
Se hårdvara.

Hatyttringar
Meddelanden som framkallar hat mot en viss grupp människor på grund av deras kollektiva kännetecken (etnicitet, kön, sexualitet, m.m.).

Headset
Hörlurar med mikrofon till en dator.

Hemsida
En äldre benämning på startsida.

Hotmail
En gratis e-posttjänst från MSN (Microsoft Networks).

HTML
De sidbeskrivningsspråk som används för att skapa webbsidor. Kan genereras automatiskt av olika webbsideseditorer som tex Dreamweaver, Frontpage och Nvu. Dessa har ett ordbehandlingsliknande gränssnitt som gör att man inte behöver kunna HTML för att skapa en enkel webbsida.

Hyperlänk
En klickbar länk (tex bild eller text) på en webbsida som oftast leder till en annan del av samma webbsida, till en annan webbsida eller till en fil.

Hypertext
Texter sammankopplade med varandra via hyperlänkar som gör att man kan “navigera” mellan texterna.

Hårddisk
En plats (ett permanent minne) i datorn där information lagras tills man väljer att ta bort den.

Hårdvara
En dators fysiska delar (tillskillnad frän mjukvara som är operativsystem och applikationsprogrammen i datorn).

ICQ
“I seek you” - ett gratisprogram från AOL som man kan navända för att chatta privat (via direktmeddelanden) med andra användare som har samma program.

Ideologi
En doktrin, filosofi, samling trosuppfattningar eller principer tillhörande en individ eller en grupp. Kan tydas som ett vidlyftigt seende, ett sätt att se på omvärlden (som t.ex. genom förnuft och andra filosofiska inriktningar) eller som en uppsättning idéer som den dominerande klassen i ett samhälle förfäktar och förväntar att alla i samhället ska omfatta.

IKT - Informations- och kommunikationsteknologi (eller teknik)
IKT Informations- och kommunikationsteknologi består av alla tekniska medel som används för att hantera information och underlätta kommunikation, bl.a. dator- och nätverks- hårdvara och nödvändig programvara. Med andra ord består IKT av informationsteknologi tillsammans med telefoni, etermedier och alla typer av ljud- och bildbehandling och över- föring. IKT betonar betydelsen av kommuni- kationer (telefonlinjer och radiosignaler) i modern informationsteknologi.

IM
Instant messaging, direktmeddelanden.

Information
En bred term som täcker in data, kunskap som erhållits från studier, erfarenhet eller under- visning, samt signaler eller symboler. I medievärlden används ofta information för att beskriva kunskap om konkreta händelser eller situationer som har samlats in eller mottagits genom kommunikation, upplysning eller nyhetsrapportering.

Informationsinfrastruktur
Digitala informationskällor som gemensamt tillgängliga databaser, gemensamma standarder, terminologi och sökfunktioner för information, metadata, regelverk med mera samt grundläggande digitala tjänster som e-legitimation.

Informationskunnighet
Syftar på förmågan att förstå när information behövs och att finna, värdera, effektivt använda och kommunicera information i olika format.

Informationskällor
Personer, grupper och dokument från vilka man får information.

Innovationssystem
en uppsättning aktörer, nätverk och institutioner som är ömsesidigt beroende. Dessa är involverade i en komplex väv av formella och informella nätverk, som fungerar i harmoni med varandra och därigenom verkar ömsesidigt förstärkande.

Instickningsprogram
Ett datorprogram som är en del av ett annat program och ger detta extra funktioner.

Interaktiv skrivtavla/whiteboard
En skrivtavla kopplad till en dator och projektor där man både kan projicera det som finns på datorskärmen och använda tavlan som en skrivtavla - det man har skrivit kan också sparas i datorn.

Internet
Ett globalt system av sammankopplade datornätverk som använder Internet Protocol Suite (TCP/IP) som norm för att betjäna miljarder användare världen över. Det är ett nätverk av nätverk som består av miljoner privata, offentliga, akademiska, affärs- och regeringsnätverk på lokal och global nivå, som är sammanlänkade genom en lång rad elektroniska och optiska nätverkande teknologier

Internet explorer
En specifik webbläsare.

Intranät
Ett internt datornätverk för information och kommunikation, tex på en arbetsplats eller i en skola.

IP-adress
En specifik adress som hör till en viss dator som är uppkopplad på internet.

iPod
En bärbar mediaspelare från Apple där man kan spela upp ljudfiler i olika ljudformat (bla AAC och MP3), tex musik eller poddradiosändningar, samt titta på bilder och video.

IP-telefoni
Telefoni via internet där man kan samtala (och i en del lösningar även se varandra med hjälp av en webbkamera).

IT
Informationsteknik. Informationsteknologi.  Ibland används förkortningen IKT, eller på engelska ICT, som en förkortning för informations- och kommunikationsteknik.

It’s learning
En lärplattform (ett specifikt varumärke).

Journalist
En person som samlar in och sprider information kring aktuella händelser, människor, trender och frågeställningar. Hans eller hennes arbete erkänns som journalistik.

Journalistik
Att insamla, skriva, redigera och presentera nyheter i tidningar, tidskrifter, radio och TV-sändningar eller på internet.

jpeg/jpg
Ett filformat för digitla bilder, framför allt foton.

Jämlikhet
Tanken att alla, oberoende av ålder, kön, religion eller etnicitet, har samma rättigheter. Det är en grundläggande princip i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som uttrycks med orden ’ erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen’. Idén om medborgarskap omfattar frågor om jämlikhet.

Keypal
Se e-brevvän.

Kinestetiskt lärande
Syftar på ett förhållningssätt till lärande som innebär fysisk aktivitet istället för att t.ex. lyssna på en föreläsning.

Konkordanslista
en lista med exempel från en korpus, oftast ordnade med sökordet/- orden i mitten och lite omgivande text på varje sida.

Kommunikation
En process genom vilken information förpackas, kanaliseras och vidarebefordras från en avsändare till en mottagare via något medium. Alla typer av kommunikation kräver en avsändare, ett budskap och en tilltänkt mottagare. Mottagaren behöver dock inte vara närvarande eller medveten om avsändarens intention att kommunicera vid tidpunkten för kommunikationen för att en
kommunikationshandling ska äga rum.

Kompetenser
Hur människor omsätter sina kunskaper i praktiken.

Kontext
En uppsättning fakta och förhållanden som omger en medietext och bidrar till att bestämma tolkningen av den.

Kontextuell analys
Den pedagogiska infallsvinkeln i MIK- undervisningen som fokuserar på att studera och analysera tekniska, berättande och situationsbestämda kontexter i medietexter.

Konvention
Syftar i mediesammanhang på ett mönster eller en norm som fungerar som en regel vilken styr beteende.

Konvergens
Syftar på möjligheten att omvandla olika typer av information, röst, ljud, bild eller text till digitala koder, som sedan är tillgängliga genom en rad tekniska anordningar från PC till mobiltelefon. På så vis skapas en miljö för digital kommunikation.

Korpus
En databas med autentiska texter som man kan söka i och där man kan få fram en konkordanslista med exempel som kan användas för att dra slutsatser om språkbruk.

Kritiskt tänkande
Förmågan att undersöka och analysera information och idéer för att förstå och bedöma deras värderingar och antaganden snarare än att acceptera påståenden rakt av.

Kultur
Ett gemensamt, inlärt och symboliskt system av värderingar, övertygelser och förhållningssätt som formar och påverkar insikter och beteenden – en abstrakt ’mental planritning ’ eller ’mental kod’. Syftar även på ett integrerat mönster av mänskliga kunskaper, före- ställningar och beteenden som är beroende av förmågan av symboliskt tänkande och socialt lärande.

Kunskap
Förhållandet att ha information eller att lära sig.

Kvalitetssäkring
Att inom en organisation etablera och dokumentera arbetsprocesser, angreppssätt och metoder som leder fram till att varor och tjänster får de egenskaper som kunderna uppskattar.

Ladda ner
Se nerladdning.

Ladda upp
Se uppladdning.

LAN
Local Area Network, ett nätverk begränsat till en eller några få byggnader.

LAN-party
en träff där ett stort antal (upp till tiotusentals) datoranvändare kopplar upp sina datorer i ett lokalt nätverk för att bla spela datorspel med varandra.

Learning studies
Från Skolverkets hemsida: I en learning study är det lärandet, inte lektionen som är i fokus. En learning study är ett arbete som pågår under en längre tid, en vanlig tidsperiod är cirka 10 veckor, och följer vissa bestämda steg. En grupp lärare, 3 - 4 stycken, som undervisar i samma ämne planerar gemensamt en undervisningssituation med ett väl avgränsat innehåll.

Lesson studies
Handlar kort om att kollegor gemensamt planerar en lektion tillsammans i detalj inom ett “problemområde” som man har definierat, oftast inom sitt ämne. Sedan genomför man lektionen och rapporterar hur det gick.  På så sätt förfinas och utvecklas undervisningsmetodiken för var gång man gör det.

Livslångt lärande
Hör samman med tanken på elevcentrerad undervisning. Livslångt lärande bygger på insikten att livet inte börjar och slutar efter ett utbildningspass inom en viss tidsgräns och på en viss plats. Varje individ lär sig oupphörligen, något som ger medie- och informationsteknologin den viktiga rollen att uppmuntra sådant lärande. Att utveckla medie-och informationskunnighet begränsas inte till att gå en kurs, utan sträcker sig bortom formella utbildningssammanhang. Det sker i olika omgivningar (på arbetsplatser, vid olika aktiviteter ute i samhället, i icke-formella utbildningsmiljöer osv.).

Lunarstorm
En svensk nätgemenskap som huvudsakligen användes av ungdomar men som nu är nedstängd då den snabbt rasade i popularitet.

Lurking
När man observerar kommunikationen på tex en chattsida utan att själv delta.

Lärplatta
Läsplatta, surfplatta, padda. Kärt barn har många namn, ofta används produktnamnet självt. Begreppet läsplatta används i några kommuner för att betona den pedagogiska användningen och undvika associationer med nöjesanvändning av it.

Lärplattform
Ett system som används i utbildningssammanhang, där läraren bla kan lägga ut information och kommunicera med elever och kursdeltagare.

Lärstilar
Det sammanhang där människor har lättast att koncentrera sig och lära sig.

Lärstrategier
Den ordning människor föredrar sitt lärande.

Mailinglista
ett medlemsbaserat diskussionsforum med en speciell ämnesinriktning, där alla inlägg sker i form av e-postmeddelanden.

Mainstream medier /Traditionella medier
Medier som sprids genom de största distributionskanalerna, som därför är representativa för vad majoriteten av mediekonsumenter troligtvis kommer att möta. Dessa medier speglar allmänt aktuella strömningar, tankegods, influenser eller aktiviteter.

Marratech
ett program för videokonferens.

Marknadsföring
Processen där företag skapar kundintresse för varor eller tjänster. Marknadsföring ger upphov till strategier som ligger bakom säljteknik, affärskommunikation och affärsutveckling.

Massmedier
Medier som är avsedda för konsumtion av en stor publik med hjälp av teknologin. Massmedier är kommunikationskanaler genom vilka budskap strömmar.

Max Weber
 (1864 –1920) tysk sociolog, nationalekonom och filosof. Han anses vara medgrundare till samhällsvetenskapen sociologi.

Medborgarjournalistik
Syftar på människors förmåga att genom digitala medier interagera med och omskapa ny- heter och innehåll genom att bidra med egen information, egna kommentarer eller eget perspektiv.

Medborgarskap
Anses generellt innefatta en uppsättning rättigheter (t.ex. rösträtt och tillgång till välfärdstjänster) och skyldigheter (t.ex. aktivt deltagande).

Medborgarskap/samhällsansvar
Förhållandet att tillhöra ett specifikt samhälle socialt, politiskt eller nationellt. Medborgarstatus, såsom det definieras i teorier om sociala kontrakt, innebär både rättigheter och skyldigheter

Mediaspelare
Ett program som gör att man kan spela upp digitala ljudfiler, filmer och liknande.

Medieinnehåll
Medier som produceras och förmedlas till en publik.

Mediekunnighet
Att förstå och använda massmedier på ett aktivt eller mera passivt sätt, att vara välorienterad och ha ett kritiskt förhållningssätt i sin förståelse av medier, olika tekniker som där används och deras återverkan. Här ingår även att kunna läsa, analysera, värdera och producera kommunikation i olika medieformer (t.ex. TV, tryck, radio, datorer). En annan tolkning av begreppet MIK är förmågan att avkoda, analysera, värdera och producera kommunikation i olika former.

Medier
Fysiska föremål som används för att kommunicera, eller masskommunikation genom fysiska föremål såsom radio,TV, datorer, film, m.m.. Medier syftar också på ett fysiskt föremål som används för att kommunicera medie-budskap. Medier är en källa till trovärdig information där innehåll kommit till genom en redigeringsprocess som bestäms av journalistiska värden och där det redaktionella ansvaret kan hänföras till en specifik organisation eller juridisk person. På senare år används termen medier ofta för att omfatta även medier på nätet.

Mediespråk
Konventioner, format, symboler och strukturer för berättande som anger mediebudskapens mening för publiken. Språket i elektroniska medier fungerar symboliskt i stort sett på samma sätt som grammatik fungerar i tryckta medier.

Microsoft Office
Ett programpaket bestående av bla ordbehandlingsprogrammet Word, kalkylprogrammet Excel och presentationsprogrammet PowerPoint. Ett gratis alternativ är Open Office.

MIK
MIK står för medie- och informationskunnighet och syftar på de väsentligaste kompetenserna (kunskap, färdigheter och förhållningssätt) som ger människor förutsättningar att använda medier och andra informationsleverantörer på ett effektivt sätt och att utveckla kritiskt tänkande och förmåga till livslångt lärande för att umgås med andra och bli aktiva samhällsmedborgare.

Minnespinne
Se USB-minne.

Mjukvara
Datorprogram (alltså det som inte är själva datorn).

Mobilt bredband
Bredband via mobiltelefonens nät.

(telefon)Modem
Hårdvara som gör att man kan koppla upp sig mot internet via ett vanligt telefonabonnemang. Skickar digital data som ljudsignaler som sedan återtolkas.

Molntjänster
It-baserade resurser, exempelvis processorkraft, funktioner eller lagring, som inte kräver installation av program på användarens egen dator utan bygger på användning över internet via till exempel en webbläsare.

MOOC
Massive Online Open Course, it-baserad pedagogisk modell baserad på ”flipped classroom”-pedagogik.

Moodle
En typ av lärplattform (som är opensource).

Moviemaker
Ett gratisprogram från Windows som man använder för att skapa digitala filmer.

Mozilla -firefox
En specifik webbläsare.

Mozilla Thunderbird
Ett gratis e-postprogram. Ett alternativ är Outlook.

mp3
Ett filformat för ljudfiler.

mpeg
Ett filformat för filmer.

Multimedier
Användning av flera medier samtidigt, framförallt i utbildnings- eller underhållningssyfte. Det kan också betyda integrering av text, ljud, inslag helt eller delvis av videopresentation eller grafik i digital form.

My Space
En nätgemenskap som delvis har fokus på musikskapande. Skapades 2003.

Myt
Myter representerar underförstådda världsbilder som uttrycker rädslor, önskningar och strävanden i en kultur. I dessa berättelser kallas hjälten - omedveten om sitt öde - att ge sig ut på ett viktigt sökande. Han passerar vanligtvis genom olika faser som en del av sökandet, bl.a. får han reda på omständigheterna kring sin födelse eller sitt ursprung; han blir medveten om sitt kall eller öde, upplever kärlek, möter fiender, tar emot råd från en vis åldring och återvänder slutligen hem.

Mångfald
Genuin respekt för och uppskattning av skillnader – väsentlig för föreställningen om pluralism. Demokratiska samhällen eller system skyddar och värdesätter mångfald som en del av mänskliga rättigheter och respekt för människans värdighet.

Mänskliga rättigheter
Rättigheter och beskydd som anses nödvändiga för att slå vakt om individens värdighet och egenvärde. Sådana rättigheter har vanligtvis formulerats i nationella och internationella dokument som beskriver dessa rättigheter (t.ex. Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och Konventionen om barnens rättigheter, m.m.). Rättighetsdeklarationer finns också för vissa grupper eller folk – värnar särskilt fattiga och/eller marginaliserade grupper i samhället.

NBLT
Network Based Language Teaching, språkundervisning som framförallt bygger på nätbaserad kommunikation.

Nerladdning
När man hämtar hem en fil från internet till en dator.

Netiquette
Etikettregler för nätbaserad kommunikation.

Newbi/noob
Nybörjare på internet (lite nedlåtande).

Newsgroup
Ett medlemsbaserat diskussionsforum med en speciell ämnesinriktning.

Nya medier
Innehåll som läggs upp och sprids på digitala plattformar.

Nyheter
Information om aktuella händelser som förmedlas genom tryck, i etern, på internet eller från mun till mun till en tredje part eller en masspublik.

Nyhetsmedium
Den delen av massmedier som fokuserar på presentation av aktuella nyheter till allmänheten. Den omfattar tryckta medier (t.ex. tidningar och tidsskrifter), etermedier (radio och TV) och i allt större utsträckning internetbaserade medier (t.ex. World Wide Web sidor och bloggar).

Nyhetsvärderingar
Ibland kallade nyhetskriterier. De avgör om ett nyhetsinslag ges en framträdande plats eller inte av en medieleverantör och därmed hur mycket uppmärksamhet den får av publiken. Bland de viktigaste nyhetsvärderingarna är hur ofta nyheterna förekommer, hur överraskande de är och hur pass laddade med mening, deras anknytning till enskilda människor eller om de har sitt ursprung i konflikter.

Nätbaserad
Någonting som görs via internet, tex kommunikation via e-post.

Nätgemenskap
En mötesplats på internet där man, sedan man blivit medlem,  kan lägga ut information om sig själv och kommunicera med andra medlemmar via tex dagbok, chatt och diskussionsforum - kan vara antingen allmän eller fokuserad på ett visst ämnesområde, tex musik, poesi eller konst.

Offentliga sfären
Idén om ett offentligt utrymme där samhällsmedlemmar fritt kan utbyta nyheter, information och synpunkter – en plats där individer möts och offentligt utbyter åsikter kring frågor av allmänt intresse på ett jämställt och inkluderande sätt. Den som formulerat de mest inflytelserika teorierna om den offentliga sfären i modern tid är Jürgen Habermas.


Office-paketet
Se Microsoft Office.

Open Office
Ett gratisalternativ till Microsoft Office.

Open source
När ett program förutom att vara gratis också har en öppen källkod som gör att användarna kan göra ändringar och anpassa programmet efter sina specifika behov.

Outlook
Ett program för att hantera bland annat e-post, kontakter och mötesplanering, som är en del av vissa versioner av Microsoft Office.

Outlook Express
Ett gratis e-postprogram från Microsoft. Ett alternativ är Mozilla Thunderbird.

Para-verbal kommunikation
Orala ljud, stönanden, suckar, pustar, fniss, osv. Också volym, intonation,pausering, tempo.

pdf
Ett filformat som tillåter att utseendet  på en sida skapad i en ordbehandlare eller i ett layoutprogram bibehålls exakt när det visas på en annan dator. Formatet lämpar sig huvudsakligen för läsning och utskrift, men tillåter numera även multimedia i flera former. Mindre slutredigeringar kan genomföras direkt i formatet, bland annat med programmet Adobe Acrobat.


Photo Story
Ett gratisprogram från Windows som man använder för att skapa enkla digitala fotoberättelser.

PIM
Praktisk it- och mediakompetens.

PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study. Internationell undersökning som behandlar läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning bland 10 - åriga elever.

Plug-in
Se insticksprogram.

Pluralism (mediepluralism)
Kännetecknas av ett varierat utbud av medieleverantörer, både med tanke på ägandeformen (privat, offentligt och gemenskapsägande) och typ av medium (tryck radio, TV och internet). I ett bredare perspektiv kan pluralism sägas motsvara en situation där människor som ingår i olika etniska, ras- eller folkgrupper, religiösa eller sociala grupper på ett regelbundet och autonomt sätt deltar i utvecklingen av sin traditionella kultur eller sina särintressen inom ramen för en gemensam samhällskultur.


1 kommentar:

  1. En del av de begrepp som nämns är inte längre aktuella men ändå pratas det om dem och därför är de med.

    SvaraRadera